Kamis, 01 November 2012

ZAKAT


A. Pengertian Zakat
Zakat menurut loghat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara’ yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shodaqh wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yagn telah ditentukan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat di hukum kafir.

B. Harta Benda Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
1. Zakat Emas, Perak dan Mata Uang
Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut :
 Milik orang islam
 Yang memiliki adalah orang merdeka
 Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
 Sampai nishabnya
 Genap satu tahun

Nishab dan zakat emas
Nishab emas bersih ialah 20 dirham (mitsqal) sama dengan 12 ½ pound sterling (± 96 gram). Zakatnya 2 ½ % atau seperempat puluhan.

Nishab dan zakat perak
Nishab perak bersih 200 dirham sama dengan 672 gram. Zakatnya 2 ½ % apabila dimiliki cukup satu tahun.

Nishab dan zakat uang
Peredaran uang pada dasarnya berstandar emas, karena peredaran uang itu berdasar emas maka nishab dan zakatnya 21/2 % atau sepermpat puluh.

2. Zakat Harta Perniagaan
Syarat wajib zakat perniagaan ialah :
 Milik orang islam
 Yang memiliki adalah orang merdeka
 Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
 Sampai nishabnya
 Genap satu tahun
Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Apabila sudah cukup senishab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2 ½%.

3. Zakat Binatang Ternak
Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu Unta, Lembu dan Kerbau, Kambing dan Biri-biri.
Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut :
 Milik orang islam
 Yang memiliki adalah orang merdeka
 Milik sendiri
 Sampai nishabnya
 Genap satu tahun
 Makannnya dengan pengembala, bukan dengan rumput belian
 Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja.

Nishab dan zakat unta
Orang memiliki unta 5 ekor ke atas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini di atur sebagai berikut :
5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.
10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.
15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.
20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing.

Nishab dan zakat lembu/kerbau
Orang yagn memiliki lembu / kerbau 30 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya, sebagi berikut :
30 – 39 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau (ta-bi’).
40 – 59 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2 tahun (mussinah).
60 – 69 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi (ta-bi’).
70 – 79 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi / kerbau dan 1 ekor mussinah.
80 – 89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor mussinah.
90 – 99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor ta-bi’.
100-109 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor ta-bi’ dan 1 ekor mussinah.

Nishab dan zakat kambing
Orang memiliki kambing 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya, sebagai berikut :
40 – 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor.
121 – 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor.
201 – 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor. 
301 – 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor.
401 – 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor. 

4. Zakat Hasil Bumi
Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok, seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah gandum sya’ir zabib dan kurma.
Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut :
 Milik orang islam
 Yang memiliki adalah orang merdeka
 Milik sendiri
 Sampai nishabnya

Nishab dan zakat hasil bumi
Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan, ialah 5 wasaq, yaitu kira-kira 700 kg. sedangkan yagn masih berkulit nishabnya 10 wasaq = 1.400 kg. zakatnya 10% jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian(ongkos). Jika diairi dengan air pembelian maka zakatnya 5%.

5. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan
Hasil tambang yagn wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan.
Rikaz ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang diketemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya.
Syarat-syaratny mengeluarkan zakat rikaz :
 Milik orang islam
 Yang memiliki adalah orang merdeka
 Milik sendiri
 Sampai nishabnya

Nishab dan zakat barang tambang dan barang temuan
Nishab barang-barang tambang dan harta temu-temuan, dengan nishab emas dan perak, yakni 20 mitsqal = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2 ½% atau seperempat puluh.

C. Zakat Fitrah
Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya fitrah. Zakat fitrah untuk tia-tiap jiwa 1 sha = 2,305 kg (dibulatkan menjadi 21/2 kg) dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dan boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan ramadhan.

Orang yang berhak menerima zakat :
1) Fakir
2) Miskin
3) Amil
4) Muallaf
5) Hamba Sahaya
6) Gharim
7) Sabilillah
8) Musafir

D. Cara Pementasan Kemiskinan
Caranya yaitu kita memberi zakat kepada orang yang tidak mampu berupa uang atu modal untuk usaha supaya mereka yang kurang mampu mempunyai penghasilan yang tetap dan merubah hidupnya dari yang sebelumnya kekurangan menjadi lebih baik dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqih Islam Lengkap Karangan Drs. H. Moh. Rifa’i. 
Reaksi: